Головна / Росан – Довіра - Реєстратор / Звітність

Фінасовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Фінасовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Додаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб’єкта малого підприємництва

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

 

01

Підприємство

ТзОВ «Росан-Довіра-Реєстратор» 

 

за ЄДРПОУ

 

22362711 

Територія

 

 

за КОАТУУ

 

 4610136800

Організаційно-правова форма господарювання

 

 

за КОПФГ

 

 

Орган державного управління

 

 

за КОДУ

 

 

Вид економічної діяльності

Ведення реєстру  

 

за КВЕД

 

72.40.0 

Середня кількість працівників

11 

 

 

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

Адреса

 м. Львів, вул. Пасічна, 135

 

 

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

v

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Баланс

Форма № 1-м

 

Код за ДКУД  

 

1801006

 

на 31.12.2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

Незавершене будівництво

020

 

 

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

 

 

 

залишкова вартість

030

 

72 

 

 

 29

 

первісна вартість

031

 

285 

 

 

 220

 

знос

032

(

213 

)

(

 191

)

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

 

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

 

 -

 

 

 -

 

первісна вартість

036

 

 -

 

 

-

 

накопичена амортизація

037

(

 -

)

(

-

)

Довгострокові фінансові інвестиції

040

 

 -

 

 

 -

 

Інші необоротні активи

070

 

 224

 

 

 348

 

Усього за розділом I

080

 

 296

 

 

 377

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Виробничі запаси

100

 

 2

 

 

 2

 

Поточні біологічні активи

110

 

 -

 

 

-

 

Готова продукція

130

 

 -

 

 

 -

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 -

 

 

 10

 

первісна вартість

161

 

 -

 

 

 -

 

резерв сумнівних боргів

162

(

 -

)

(

 -

)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

 

 -

 

 

 -

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 -

 

 

 1

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 303

 

 

303 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

 

 

 

в національній валюті

230

 

 105

 

 

284 

 

у тому числі в касі

231

 

-

 

 

-

 

в іноземній валюті

240

 

 -

 

 

 -

 

Інші оборотні активи

250

 

 -

 

 

 -

 

Усього за розділом II

260

 

 410

 

 

 600

 

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 -

 

 

 -

 

IV . Необоротні активи та групи вибуття

275

 

-

 

 

-

 

Баланс

280

 

 706

 

 

 977

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

Статутний капітал

300

 

 125

 

 

125 

 

Додатковий капітал

320

 

 178

 

 

178 

 

Резервний капітал

340

 

 18

 

 

18 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

 

 354

 

 

477 

 

Неоплачений капітал

360

(

-

)

(

-

)

Усього за розділом I

380

 

 675

 

 

798 

 

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

 

 -

 

 

 

III. Довгострокові зобов’язання

480

 

 -

 

 

 

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 -

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

 -

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

 2

 

 

154 

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

з бюджетом

550

 

 6

 

 

 

зі страхування

570

 

 5

 

 

 

з оплати праці *

580

 

 18

 

 

19 

 

Інші поточні зобов’язання

610

 

 -

 

 

 

Усього за розділом IV

620

 

 31

 

 

179 

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 -

 

 

 

Баланс

640

 

 706

 

 

977 

 

 

* З рядка 580 графа 4              Прострочені зобов’язання з оплати праці              (665) ___________

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2011 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1249

945

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

(               -             )

(               -             )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 – 020)

030

1249

945

Інші операційні доходи

040

28

40

Інші доходи

050

23

-

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

1300

985

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

(             966           )

(          854         )

Інші операційні витрати

090

(             211           )

(            96          )

у тому числі:

091

-

-

 

092

(              66           )

(             59           )

Інші витрати

100

(               -             )

(               -             )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

(           1177          )

(            950          )

Фінансовий результат до оподаткування (070 – 120)

130

123

35

Податок на прибуток

140

(               -             )

(               -             )

Чистий прибуток (збиток) (130 – 140)

150

123

35

Забезпечення матеріального заохочення

160

-

-
 

 Rambler's Top100вул. Пасічна, 135, Львів, Україна, 79035
тел.: +38 (032) 2702052 факс: +38 (032) 2405185
e-mail: info@activ.com.ua © 2014