Головна / Росан – Довіра - Реєстратор / Звітність

Аудиторський висновок

Аудиторський висновок

ТзОВ аудиторська фірма "Львівський аудит"

79058, Львів, вул. Замарстинівська, 83а, 252-03-45         Свідоцтво № 1287

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(Звіт незалежного аудитора)

 

щодо фінансової звітності

                     Т зОВ  «Росан-Довіра-Реєстратор”

станом на 31.12.2011 року

 

 

 

м.Львів                                                                                 06 лютого  2012 р.

    

Т зОВ  «Росан-Довіра-Реєстратор”

 

  1. Основні відомості про підприємство:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Росан-Довіра-Реєстратор”

Код за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України:            22362711

            Місцезнаходження:       79035, м .Львів, вул.Пасічна, 135.

             Дата державної реєстрації: зареєстровано 02.09.1996 року виконавчим комітетом Львівської міської Ради.

            Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР: 1 415 120 0000 001736.

 

Засновниками товариства є фірма «Rosan Corporation» (Канада) – 24% статутного капіталу та громадяни України – 76% статутного капіталу. Статутний капітал сплачено повністю грошовими коштами.

Форма власності приватна.

 

Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність за звітний період були :     

   Директор  -                 п.Трофименко К.В.

   головний бухгалтер -   п.Нікітенкова Н.О.

Основним видом діяльності товариства є: робота з базами даних.

Ліцензія АГ №399211, видана 22.09.2010 р. Державною комісією з цінних паперів та фондового

ринку.

Термін дії 22.09.2010р. – 22.09.2015р.

 

 

Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність.

Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

 

Статутний капітал, згідно Статуту підприємства становить 125 000 гривень.

Державної частки немає.

 

2. Опис аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка підприємства проведена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, ыншого надання впевненосты та супутных послуг, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Аудиторський висновок підготовлений відповідно до «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. №1360, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за №1358/20096.

 

Поставлені цілі до аудиторської перевірки:

-   висловити професійну думку незалежного аудитора щодо достовірності фінансових звітів ТзОВ  «Росан-Довіра-Реєстратор” за 2011р. та її відповідності встановленим нормам складання фінансової звітності.

До перевірки надані:

-установчі документи ТзОВ  «Росан-Довіра-Реєстратор” ;

- первинна документація та регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку;

- податкова звітність;

- баланс підприємства станом на 31.12.2011 року (форма № 1), звіт про фінансові результати за 2011 рік (форма № 2).

 

3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів

Згідно з МСА 200 управлінський персонал бере на себе відповідальність за складання фінансової звітності  відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо наданих для перевірки фінансових звітів та інших документів товариства на підставі аудиторської перевірки за результатами операцій з 01.01.2011р. по 31.12.2011р..

Аудит проводився відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора включно з оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Отримані аудиторські докази забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

 

 

5. Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до МСА 700,705.

Аудиторська перевірка була спланована і виконана з метою збору достовірних даних про те, що фінансові звіти товариства не містять суттєвих помилок.

Фінансова звітність ТзОВ «Росан-Довіра-Реєстратор” станом на 31.12.2011р. надає достовірну та справедливу інформацію, що має бути подана у фінансовій звітності.

Під час аудиторської перевірки застосовувались методи тестування правильності даних, відображених у фінансовій звітності, шляхом здійснення аналізу доказів, які підтверджують суми, відображені у фінансовій звітності, в т.ч. аналізу принципів бухгалтерського обліку, які застосовувались при підготовці звітності, відповідності даних, наданих у фінансовій звітності даним бухгалтерського обліку та первинної документації, аналізу облікової політики товариства.

При застосуванні процедур перевірки використовувався принцип суттєвості, відповідно до якого виявленню підлягають суттєві помилки, що можуть вплинути на показники фінансової звітності.

Аудитором перевірено наступні форми фінансової звітності товариства: баланс станом на 31.12.2011р.; звіт про фінансові результати за 2011р.

На думку аудитора, перевірка проведена з достатнім рівнем впевненості в тому, що масштаб аудиторських робіт надає можливість виявлення всіх суттєвих відхилень від діючих на момент перевірки вимог діючого законодавства.

На підставі вищезазначених нормативних документів аудитор здійснив перевірку відповідності розкриття інформації за видами активів, зобов»язань та власного капіталу встановленим нормативам бухгалтерського обліку.

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які

надані в первинних документах, є достовірними та відповідають суті здійснених господарських

операцій.

 Фінансова звітність ТзОВ «Росан-Довіра-Реєстратор” станом на 31.12.2011 року надає достовірну та справедливу інформацію про зобов»язання відповідно до вимог Національних положень (Стандартів) бухгалтерського обліку.

 На нашу думку фінансова звітність ТзОВ «Росан-Довіра-Реєстратор” справедливо та достовірно відображає інформацію про власний капітал товариства у відповідності до вимог Національних положень (Стандартів)  бухгалтерського обліку.

 Вартість чистих активів товариства перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам чинного законодавства і нормативних актів України.

 

 

 

 

 

Ми підтверджуємо, що фінансовий звіт достовірно та повно подає фінансову інформацію про ТзОВ «Росан-Довіра-Реєстратор” станом на 31.12.2011 року згідно до вимог Національних положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, законодавчих і нормативних актів України.

 

 

 

6. Результати перевірки  розкриття товариством інформації за видами активів

 

Станом на 31.12.2011 року загальна вартість активів підприємства становить – 977 тис.грн.

В тому числі: необоротні активи – 377 тис.грн.; оборотні активи – 600 тис.грн.

Необоротні активи товариства складаються з вартості основних засобів та інших необоротних активів.

Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2011р. становить 29 тис.грн.

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2011р.зменшилась на 65 тис.грн. в зв»язку з продажем основних засобів, а саме:

17.06.2011р. згідно договору купівлі-продажу було продано гараж цегляний з підвалом, загальна площа 38.2 кв.м за 25247 грн.;

20.06.2011р.-автомобіль ВАЗ 21043 1995 року випуску за 5667.35грн.

Вартість інших необоротних активів – 348 тис.грн.

 

Вартість оборотних активів товариства складається з вартості виробничих запасів, дебіторської заборгованості за товари,роботи,послуги, іншої поточної дебіторської заборгованості, поточних фінансових інвестицій, грошових коштів.

Аудитор підтверджує, що в цілому активи відображені на балансі товариства за достовірно визначеною оцінкою.

На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття товариством інформації за видами активів національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

 

 

7.Результати перевірки  розкриття товариством інформації за видами зобов»язань

 

На балансі товариства станом на 31.12.2011р. обліковані  поточні зобов'язання – 179 тис.грн. В т.ч.:кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить – 154 тис.грн.;поточні зобов»язання за розрахунками з бюджетом – 3 тис.грн.;зі страхування – 3 тис.грн.;з оплати праці – 19 тис.грн.

На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про розкриття товариством інформації за видами зобов’язань.

На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття товариством інформації за видами зобов’язань національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

 

 

8.Результати перевірки  розкриття товариством інформації про власний капітал

 

  Станом на 31.12.2011р.статутний капітал підприємства становить 125 тис.грн.

Статутний капітал сплачено повністю грошовими коштами.

Розмір статутного капіталу товариства відповідає вимогам до розміру статутного капіталу 

товариства з обмеженою відповідальністю, передбаченими ст.144 «Цивільного кодексу  

 України».

Неоплачений капітал на підприємстві відсутній.

Вилучений капітал на підприємстві відсутній.

 

 

 

9 . Перевірка реальності та точності фінансових результатів ТзОВ «Росан-Довіра-Реєстратор” , відображених у фінансовій звітності

 

Дохід від реалізації продукції за 2011р. складає – 1249 тис.грн. Інші операційні доходи – 28 тис.грн. Інші доходи – 23 тис.грн. Разом чисті доходи – 1300 тис.грн.

 Собівартість реалізованих послуг – 966 тис.грн.; інші операційні витрати – 211 тис.грн.

Фінансовий результат товариства визначений, як різниця отриманих доходів та витрат.

Аудиторська перевірка підтверджує, що фінансовий результат діяльності товариства за 2011р. чистий прибуток в розмірі 123 тис.грн. визначений достовірно.

 

 

10 . Інформація про істотні дїї, які відбулись протягом звітного періоду

У   ТзОВ «Росан-Довіра-Реєстратор” не було істотних дій.

 

11. Вартість чистих активів ТзОВ «Росан-Довіра-Реєстратор”

Вартість чистих активів товариства визначена з урахуванням « Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів товариств», які схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485.

 

Станом на 31.12.2011р.вартість чистих активів товариства становить 798 тис.грн., що перевищує розмір статутного капіталу, який зазначений в установчих документах товариства та зареєстрований в установленому порядку. Тому розмір статутного капіталу не підлягає коригуванню.

 

12. Аналіз повноти та достовірності фінансової звітності

 ТзОВ «Росан-Довіра-Реєстратор”

Фінансова звітність товариства за 2011р. складається з Балансу, Звіту про фінансові результати.

Результати перевірки відповідності розкриття інформації за видами активів, зобов»язань та власного капіталу за даними Балансу товариства станом на 31.12.2011р. встановленим нормативам бухгалтерського обліку наведено відповідно в розділах 6,7,8  даного аудиторського висновку. На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття інформації в Балансі товариства станом на 31.12.2011р. вимогам П(С) БО №2 «Баланс».

 

 

 

Результати перевірки відповідності розкриття інформації у Звіті про фінансові результати за 2011р. встановленим нормативам бухгалтерського обліку наведено в розділі 9 даного аудиторського висновку. На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття

інформації у Звіті про фінансові результати за 2011р. товариства вимогам П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати».

Аудиторська перевірка підтверджує відповідність даних фінансової звітності товариства даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності один одному.

 

 

13. Стан бухгалтерського обліку господарської діяльності

             ТзОВ «Росан-Довіра-Реєстратор” 

 

Бухгалтерський облік ведеться із застосуванням бухгалтерської програми «1-С Бухгалтерія» з дотриманням вимог затверджених національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань організації та ведення бухгалтерського обліку.

Товариство використовує для бухгалтерського обліку господарської діяльності План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцію до його використання, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291.

Аудитором здійснена вибіркова перевірка повноти та правильності відображення первинної документації у бухгалтерському обліку, зауважень немає.

                                     

 

14. . ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВИЙ  СТАН  ПІДПРИЄМСТВА

В умовах ринку, коли господарська діяльність підприємства здійснюється за принципами самофінансування, а при нестачі власних фінансових ресурсів за рахунок позичкових коштів, дуже важливо проаналізувати фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел.

Для проведення аналізу фінансових показників ТзОВ «Росан-Довіра-Реєстратор”  використано баланс станом на 31.12.2011р. та звіт про фінансові результати за 2011 рік.

Скорочений баланс станом на 01 січня та 31 грудня 2011 року наведено в Таблиці №1.

                                                                                                                  Табл.№1

АКТИВ

На 01.01.2011

На 31.12.2011

1.Необоротні активи, в т.ч.:

Залишкова вартість основних засобів

Інші необоротні активи

296

72

224

377

29

348

2.Оборотні активи, в т.ч.

Виробничі запаси

Дебітор.заборгов.за послуги

Інша поточна дебіторська заборгованість

Поточні фінансові інвестиції

Грошові кошти

410

2

-

-

303

105

600

2

10

1

303

284

3.Витрати майбутніх періодів

-

-

БАЛАНС

706

977

ПАСИВ

На 01.01.2011

На 31.12.2011

1.Власний капітал

675

798

2.Забезпечення наступних витрат і платежів

-

-

3.Довгострокові зобов»язання

-

-

 4.Поточні зобов»язання, в т.ч.

кредиторська заборгованість

поточні зобов»язання за розрахунками

31

2

29

179

154

25

5.Доходи майбутніх періодів

-

-

БАЛАНС

706

977

 

Економічна оцінка фінансового стану ТзОВ «Росан-Довіра-Реєстратор” станом на 01.01.2011р. та 31.12.2011р. проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

Показник

Формула розрахунку

Станом на

 01.01.2011

Станом на

 31.12.2011

Нормативне значення

Коефіцієнт абсолютної

 Ліквідності

Ф.1(р.220+р.230+

р.240)/ф.1р.620

характеризує спроможність

підприємства сплатити свої борги негайно

13.2

3.3

0.25 - 0.5

Коефіцієнт загальної

 Ліквідності

Ф.1р.260/ф.1р.620

Характеризує здатність товариства покривати свої короткострокові зобов»язання оборотними активами.

13.2

3.4

1.0 – 2.0

Коефіцієнт автономії

Ф.1р.380/ф.1р.640

1.0

0.8

>0.5, збільшення

Коефіцієнт покриття

 зобов»язань власним

 капіталом

Ф.1(р.480+р.620)/

Ф.1р.380

Показує співвідношення зобов»язань та власного капіталу товариства.

0.0

0.2

0.5 – 1.0

Коефіцієнт рентабельності капіталу

Ф.2р.150  /ф.1(р.280(гр.3)+

р.280(гр.4)/2

характеризує співвідношення чистого прибутку та вартості активів товариства

 

0.1

>0, збільшення

Коефіцієнт фінансової стійкості

Ф.1р.380/ф.1(р.480+

р.620)

характеризує співвідношення власного капіталу та вартості активів товариства.

21.8

4.5

0.25 – 0.5

Питома вага акціонерного капіталу

Ф.1(р.300-р.360-р.370)/ф.1р.280

0.2

0.1

 

Зміна частини власного капіталу в активах

Ф.1(р.380(гр.4)/

р.280(гр.4)-ф.1(р.380(гр.3)/

р.280(гр.3)

 

-0.2

 

Коефіцієнт страхування бізнесу

Ф.1р.340/ф.1р.280

0.0

0.0

>0,2

15. ОЦІНКА

  ЕФЕКТИВНОСТІ  РОБОТИ  ПІДПРИЄМСТВА

 

За даними оцінки фінансових результатів виявлено, що ТзОВ «Росан-Довіра-Реєстратор”  за 2011 рік прибуткове. Чистий прибуток складає  123 тис.грн.

 

 

 

              

16. Основні відомості про аудиторську фірму

 Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Львівський аудит" (код ЄДРПОУ: 23273456, зареєстрована виконавчим комітетом Львівської міської ради 30.08.1995р.), яка здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 1287, виданого за рішенням Аудиторської палати України № 100 від 30.03.2001 р., сертифікат аудитора серія А № 000420 від 30.11.1995р., дію сертифіката продовжено: 28.01.2000р.; 27.01.2005р. ;29.10.2009р.; реєстраційний № 3282.

Місцезнаходження: 79058 Львів, Замарстинівська,83а.

Тел..0673102417.

 Договір №02/11 від 02.11.2011 р.

 Аудиторська перевірка проводилась з 02.02.2012р. по 06.02.2012р. .

 

.

 

 

 

 

Аудитор, директор                                                                                                    

ТзОВ Аудиторська фірма

«Львівський аудит»                                                                            Малюца Л.Г.      

 

                                 06.02.2012р.                                                 Rambler's Top100вул. Пасічна, 135, Львів, Україна, 79035
тел.: +38 (032) 2702052 факс: +38 (032) 2405185
e-mail: info@activ.com.ua © 2014